Welcome To Galaxy Supply

บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด

เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น และจำหน่ายเตาเผาขยะที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย และนอกจากเตาเผาขยะที่เราจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั้วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เหมาะแก่การใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น เตาเผาขยะเทศบาล อบต. สำนักงาน การใช้เตาเผาขยะนั่นจะทำให้อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Our products and services

สินค้าและบริการของเรา

บริษัทนำเข้าเตาเผาขยะ

เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เราจำหน่ายทั้งรุ่น ACI-20 ,ACI-50 ,ACI-120

ผู้นำด้านเตาเผาขยะ

เรานำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเตาเผาขยะที่มีคุณภาพสูง ทนทาน

ผ่านมาตรฐานควบคุมอากาศ

ผ่านการตรวจวัด มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการหลังการขาย

เรามีบริการหลังการขาย รวมถึงบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งเตาเผาขยะของเรา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า